گزارش (رونوشت)


   عملکرد کمیته رفاه  با مسئولیت فرهاد تجویدی.