انجمن بازیگران خانه تئاتر به تاریخ 95/12/21 در راستای اهداف تقسیم کار و فعالیت های خود اقدام به تعیین مسئولین کمیته ها کرد کمیته های زیر فعلا کمیته هایی هستند که انتخاب شدند و به فعالیت خواهند پرداخت:

1- کمیته رفاه به مسئولیت آقای خسرو احمدی

2- کمیته علمی پژو هشی و آموزشی به مسئولیت آقای امیر کاوه آهنین جان

3- کمیته اداری مالی به مسئولیت پرستو کرمی 

4- کمیته روابط عمومی به مسئولیت مهدی میامی

5- کمیته ی همایش های انجمن به مسئولیت علی بی غم

در نشست های آتی مسئولین دیگری انتخاب و به این لیست اضافه خواهند شد.

کمیته هایی که در جلسه اول برای اداره امور انجمن از سوی هیات مدیره جدید انتخاب شدند، به عبارت زیر است:

کمیته ی روابط عمومی آقای مهدی میامی

کمیته ی رفاه : خسرو احمدی

کمیته جذب اسپانسرینگ : کما فی السابق آقای فرهاد تجویدی

کمیته ی علمی پژوهشی و آموزش صنفی آقای امیر کاوه آهنین جان

کمیته اداری مالی خانم پرستو کرمی

کمیته همایش های انجمن آقای علی بی غم

کمیته انتشارات بعدا انتخاب می شود.

نماینده انجمن بازیگران در  شورای داوری خانه تئاتر در آینده مسخص می شود

مسئول داوران جشن بازیگر نیز به جلسه بعد موکول گردید

گزارش شورای داوری انجمن بازیگران خانه تئاتر

بهمن ماه 1394

مریم کاظمی

******************************

از آنجایی که نماینده انجمن بازیگران در شورای داوری خانه تئاتر ، همزمان با عنوان " دبیر شورای داوری " نیز انجام وظیفه می کند کارکرد شورا سنگین تر، پیچیده تر ومستلزم زمان بیشتری ازبدو تشکیل پرونده و راهنمایی افراد مراجعه کنند ه می باشد و پاسخگوی شکایات همه انجمن ها و صنوف چهارده گانه خانه تئاتر می باشد.

جهت ارائه به هیئت مدیره انجمن بازیگران ؛ به طور کلی عملکرد  شورای داوری به شرح زیر است.

_ حضور در خانه تئاتر به طور تقریبی سه روز درهفته

_ جلسات حضوری برای مشورت وراهنمایی قبل از شروع پروژه های تئاتری و درمیان یا پایان آن . و بعضی اوقات دویا سه سال بعد از پایان اجراهای نمایش ها

_ دریافت نامه کتبی تقاضای رسیدگی و ثبت روزانه آن

_ تماس با طرفین دعوی و برگزاری جلسات فردی یا مشترک

_ ارسال مدارک ارائه شده به انجمن های تخصصی خانه تئاتر جهت بررسی و اظهار نظر

_ سعی در حل اختلاف به صورت دوستانه و با رضایت طرفین

_ در صورت عدم همکاری طرفین ؛ اقدامات بازدارنده در حد توان و امکانات خانه تئاتر انجام می گیرد و در راستای آن جلساتی با مدیران سالنها و مدیران نمایشی کشور در خارج از خانه تئاتر تشکیل می شود و با ارسال نامه تقاضای همکاری جهت حل اختلافات صورت می گیرد.

_ درصورت نیاز به صدور رای کتبی و حکم نهایی در موارد ی که لازم باشد جلساتی باحضور کلیه اعضای داوری خانه تئاتر که نمایندگان انجمن ها هستند تشکیل و پرونده بررسی و به رای عموم گذاشته شده و نتیجه به صورت کتبی به طرفین اعلام خواهد گردید.

_ بررسی تعدادی از پرونده ها به دلیل نبودن قرارداد و روشن نبودن روابط فیمابین شاکی و طرف دیگر دعوی و یا نبودن امکانات جریمه و تنبیه درآن مقطع خاص زمانی ، مقدور نبوده و مدتها ثابت و بدون حرکت می ماند . در این مواقع معمولا اقدام یکی از طرفین برای اجرایی جدید ، بدون آنکه مشکلات اجرای قبلی حل شده باشد ، پرونده را به حرکت می اندازد.

_ تعداد دیگری از پرونده ها ، وجاهت کافی برای بررسی نداشته و صرفا بر اساس احساسات شخصی و به انگیزه تنبیه یا توبیخ طرف مقابل ارائه می گردد و طبیعی است در فایل اختلافات اخلاقی قرار می گیرد.

_ تقریبا 90 درصد شکایات بدون ارائه قرارداد همکاری است و بازهم تقریبا همه طرف مقابل را برای عدم عقد قرارداد مقصرمی دانند .

*******************************

در سال 94 به 48 پرونده رسیدگی شده که تعداد 37 پرونده مربوط به سال جاری و بقیه از سالهای قبل باقی مانده بوده است.

کلیه پرونده ها در یکی از موارد طبقه بندی شده بالا قرار می گیرد.و در مرحله ای از بررسی قراردارد.

*******************************

شورای داوری و نماینده شما در شورای داوری ، با هدف تشویق افراد به درخواست اخذ قرارداد از هر دو طرف ، در نظر دارد تنها به پرونده هایی که قرارداد کتبی موجود داشته باشند ، رسیدگی کند.

لذا توصیه  و پیشنهاد می شود بستن قرارداد راجدی بگیرید و با اقدامات درست و سنجیده ، حافظ منافع صنفی خود باشید.

بااحترام – مریم کاظمی

 

 

 


بازدید: 109
هیات مدیره محترم انجمن بازیگران خانه تئاتر
باسلام
بازگشت به نامه مورخ ۲/۱۲/۹۳ الصاقی هیات مدیره محترم انجمن بازیگران، شرح امکانات و توانایی های خود را در ارتباط با پذیرش و اجرای مسئولیت روابط عمومی و بین الملل انجمن بازیگران – روابط عمومی نه به معنای عام - بلکه مطابق آنچه هیات مدیره در نامه مزبور خواسته و ابلاغ فرموده تقدیم می دارم.
الف - اطلاع رسانی به اعضا
اطلاع رسانی به اعضا از چند طریق عمل می شود:
۱- خبر رسانی از طریق آدرس ایمیل اعضاء
۲- درج خبر در سایت انجمن
۳- تهیه و نصب پوستر و پخش تراکت
۴- پیامک از طریق شبکه مخابرات
۵- خبر رسانی از طریق سرگروه ها
توضیح:
سر گروه ها نیرو های داوطلب همکاری های مختلف با هیات مدیره زیر نظر مسئول روابط عمومی و سرپرست سرگروه ها می باشند که ماهی یک بار با هیات مدیره جلسه دارند. صورت مجلس مربوط بهاین جلسات در کتابچه مخصوص موجود است.
هر سرگروه با داشتن بیست زیر گروه، تنها وظیفه خبر رسانی را به عهده نداشته ، بلکه مشاور، راهنما و مددکار زیر گروه های خود خواهد بود و نظرات و خواسته های آنها را با هیات مدیره در میانخواهد گذاشت. هیات مدیره با تحلیل این نظرات و خواسته ها رهنمود ها و اهداف دراز مدت و میان مدت انجمن را تعیین کرده و اعمال خواهد کرد. در حقیقت مبنای فعالیت های هیات مدیره انجمن ، برایندخواست ها و نظرات بدنه انجمن می باشد که در صورت مجالس ثبت است.
ب - اطلاع رسانی به هیات مدیره
۱- سرگروه ها با تماس هایی که با زیر گروه هایشان دارند، نظرات و خواست های آنها را به هیات مدیره انتقال می دهند.
۲- در مواردی مانند فوت ، ازدواج و حوادث ناگوار یا مشکلاتی که همکار نیاز به مدد داشته باشد ، سرگروه بلافاصله پس از اطلاع ، با مسئول روابط عمومی در میان خواهد گذاشت و مسئول روابطعمومی موظف است در اسرع وقت هیات مدیره را در جریان قرار دهد.
۲- ثبت و ضبط فعالیت های انجمن:
الف : تدارک امکانات عکس برداری و فیلمبرداری از کلیه مجامع و همایش ها و نشست های انجمن و آرشیو آن ها.
ب – نگهداری و آرشیو بریده جراید ی که فعالیت های انجمن را انعکاس داده اند.
۳- امور رسانه ای:
الف – تماس با مدیران جراید برای دعوت از خبر نگاران جهت همایش ها و نشست های انجمن.
ب – تدارک و تهیه ملزومات نشست خبری در روز موعود. ایجاد تسهیلات و پذیرایی از خبر نگاران در آن روز. در صورت امکان جهت قدر دانی ، تهیه هدیه ای در حد بضاعت به خبرنگارانی که درنشست شرکت می کنند.
۴- مراوده فرهنگی و ایجاد زمینه های شناخت متقابل با روابط عمومی های دیگر
معرفی فعالیت ها و برنامه های انجمن از طریق تهیه کاتالوگ، و رایزنی با روابط عمومی های سازمان ها و نهاد ها و سفارتخانه ها جهت جذب حمایت و همکاری های لازم آنها.
۵ - سایت انجمن
الف – مدیریت سایت با مسئول روابط عمومی خواهد بود و هیات مدیره برآن نظارت عالیه خواهد داشت. مدیر در مورد کم و کیف سایت به هیات مدیره پاسخ گو خواهد بود.
ب – درصورت استطاعت مالی، استخدام کاربر، گزارش گر، عکاس و خبر نگار برای تامین و به روز رسانی محتوای باکس های مختلف سایت و ارتقا و فراگیر کردن آن.
درصورت نداشتن بودجه همچنان مانند گذشته، از همکارانی دعوت و استفاده خواهد شد که بی چشمداشت مالی فعالیت نمایند.
پ – تامین شارژ هاست و دامین سالانه و درصورت نیاز ارتقای پهنای باند از طریق امور مالی انجمن با نظر و صلاحدید هیات مدیره و در صورت امکان با نظر هیات مدیره از طریق در آمد های احتمالیگرفتن آگهی و غیره .
۶ – خرید گل ، هدایا ، چاپ کارت تبریک نوروزی و کارت دعوت مدعوین و خرید روزنامه ها جهت بریدن خبر های درج شده و چاپ فیلم و عکس و سی دی و ایاب و ذهاب و غیره با ارائه سند به مسئولمالی و رونوشت به بازرس انجمن.
۷- شناسایی مدعوین خاص و نوین با نظارت و صلاحدید هیات مدیره جهت دعوت به مجامع و جشن ها.
۶- روابط بین الملل
۱- تلاش در جهت شناخت مراکز فرهنگی و سندیکاهای بازیگران تئاتر جهان و ارتباط با آن ها جهت بررسی امکانات همکاری های متقابل.
۲- به منظور رسیدن به هدف بالا استخدام و یا جذب همکاران داوطلب مسلط به زبان خارجی، که این ارتباط را تسهیل و میسر نماید.
۳- دعوت از اساتید بازیگری کشور های صاحب تئاتر با کمیته علمی است ولی تشریفات آورد و برد و پذیرایی با روابط عمومی خواهد بود.
۴- رای زنی از کسانی که تا کنون این نوع فعالیت ها را انجام داده اند و گزارش آن به هیات مدیره انجمن و کسب رهنمود برای ادامه این نوع فعالیت ها.
۵- ارتباط با بخش فرهنگی سفارتخانه ها جهت کشف راه های تعامل با آنها.
۶- فرستادن بروشور و پوستر به سفارتخانه ها در صورتی که نمایشنامه ای از آن کشور در ایران کار می شود.
۷- ارتباط با گروه های تئاتر شهرستان و خانه های تئاتر آنها
۱- تلاش در جهت کسب اطلاع از امکانات، توان و نیازمندی های گروه ها و خانه های تئاتر شهرستان و بررسی چگونگی گسترش این ارتباط با کمک هیات مدیره انجمن و افراد ذیصلاح.
۲- گزارش فعالیت ها به هیات مدیره و کسب رهنمود برای ادامه این فعالیت ها.
(مسئول روابط عمومی موظف است در پایان هر فصل فعالیت های روابط عموی رابه هیات مدیره. گزارش دهد)
همچنان که آگاهید، روابط عمومی را ماشین فعالیت های نهاد های فرهنگی ، تولیدی و... می دانند و ناگفته پیداست که هر ماشین برای راه رفتن نیاز به بنزین خواهد داشت . روابط عمومی هم برای فعالیتهای خود ، نیاز به بودجه معین مصوب هیات مدیره دارد که تصویب خواهد نمود مبلغی به عنوان تنخواه در اختیار مسئول روابط عمومی قرار گیرد. بدیهی است صورت مخارج و هزینه ها با ارائه اسناد ومدارک به امور مالی و رونوشت به هیات مدیره و بازرس خواهد بود.
و در صورت نبود بودجه همه این فعالیت ها همچنان مانند گذشته داوطلبانه انجام خواهد شد.
با احترام کاظم هژیر آزاد

یا لطیف
 

  1- جلسات و مذاکرات صورت گرفته با معاون وزیرمسکن و شهرسازی و مدیر عامل  شهرهای جدید در رابطه با رفع مشکل تعاونی مسکن خانه تاتر در شهر جدید پردیس، امکان دریافت زمین یا خانه های ساخته شده مسکن مهربرای اعضاء خانه تاتر-سرمایه گذاری جهت احداث سالنهای تاتر،سرمایه گذاری  جهت احداث خانه تاتر در شهرستانها ، اسپانسرینگ مدالیوم جشن بازیگر
 

2-مذاکره با مدیر عامل و شهردار شهر جدید پردیس در باب رفع بعضی از مشکلات تعاونی مسکن خانه تاتر که مثمر ثمر واقع شد
 

    3- اخذ مجوز احداث شعبه های خانه تاتر در شهرستانها با سرمایه گذاری شرکت عمران شهرهای جدید
 
    4- جلسه و اعلام آمادگی مدیر عامل شهر جدید پرند جهت  واگذاری مسکن به اعضا انجمن
 

  5-جلسه وبازدید و اعلام آمادگی مدیرعامل شهر جدید هشتگرد جهت واگذاری مسکن  اماده  به اعضا
 
6-جلسه با مدیر کل روابط عمومی و مشاور معاونت فنی و درامد سازمان تامین اجتماعی در خصوص مشکلات بیمه اعضا و پیشنهاد تدوین لایحه بیمه هنرمندان تاتر
 
      7-مشارکت در کارگروه تدوین لایحه بیمه هنرمندان به مجلس  شورای اسلامی
 
  8-دعوت کمیته رفاه از مدیر کل روابط عمومی و مشاور فنی و درامد سازمان تامین اجتماعی در نشست مدیران عامل خانه های تاتر ،سینما،موسیقی و اعضا هیات مدیره انجمن بازیگران خانه تاتر با مدیر عامل صندوق هنرمندان جهت رفع مشکلات بیمه هنرمندان که همراه با دیگر شرکت کنندگان  دفاع جانانه مشاور معاونت فنی و درامد سازمان تامین اجتماعی از حقوق  هنرمندان و پیشنهاد پیش بینی منابع درامد پایدار جهت بیمه  هنرمندان در برنامه پنج ساله ششم هیات دولت به مدیر عامل صندوق هنرمندان
 
    9- مذاکره با معاونت هنری و مشاور مدیرعامل صندوق هنرمندان جهت:
 الف)  رفع  مشکل بیمه هنرمندان و عدم پاسخگویی و زیر قول زدن مدیر عامل صندوق هنرمندان در رفع  مشکل سرانه  درمان ظرف ۴۸ ساعت
 ب)  دریافت هزینه بیست هزار تومانی حق
 عضویت صندوق از هنرمندان
 ج)  قطع بیمه اعضایی که از سال ۸۸ به بعد سابقه بیمه دارند  
 د)  چگونگی پذیرش متقاضیان جدید
 
 که در نهایت پاسخ معاونت هنری تعجب و عدم اطلاع از قول ۴۸ ساعته مدیر عامل صندوق هنرمندان بود و  قول رفع مشکلات با انشالله ماشالله به اردیبهشت سال 95 موکول شد
 
لازم به توضیح است
 بدلیل تماسهای مکرر و عدم پاسخگویی روشن صندوق ، اینجانب خواستار حضور مدیر عامل صندوق به انجمن شدم که  با توضیح جناب آقای راد مبنی بر ، نامه شکوائیه مدیران عامل سینما ،موسیقی و تاتر به وزیر ارشاد  و تا حصول نتیجه به بعد موکول گردید تا خود اعضاء با  هییت مدیره اقدامات لازم و خودجوش را انجام دهند
 
۱۰- ارتباط با مشاور وزیر و مدیر کل سازمان های  کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص امکانات قانونی و به رسمیت شناختن امنیت شغلی اعضا خانه تاتر
 
 
   ۱۱- ارتباط با  معاونت امور تربیتی و مدیر کل فرهنگی و هنری وزارت اموزش و پرورش جهت ارایه طرح ترویج فعالیت های هنری در مراکز اموزشی کشور.
 لازم به ذکر است تهیه و تدوین این طرح با کمک کمیته علمی و پژوهشی انجمن صورت می پذیرد
 
  ۱۲- جلسات متعدد با مدیر عامل بنیاد بیماریهای نادر و اعلام امادگی ان بنیاد جهت صدور بیمه پایه و بیمه طلایی کلیه اعضا خانه تاتر و صدور کارت چند منظوره پارسیان و ارایه خدمات پزشکی رفاهی در مجتمع تخصصی پارسیان جهت انجام ازمایشات تشخیص طبی،رادیولوژی،ماموگرافی،سونوگرافی و ...... در طول شبانه روز به صورت رایگان و حمایت از بیماران نادر و خاص
 
۱۳-اعلام شماره تلفن مخصوص به نام اقای سام جهت رفع مشکلات اعضا انجمن بازیگران   با صندوق هنرمندان در خصوص پاسخگویی به مشکلات پرونده  ثبت نام  و بیمه
 
۱۴- مذاکره با  نایب رییس انجمن کارگردانان و رییس انجمن برنامه ریزان و دستیار کارگردانان خانه سینما جهت همکاری و  دعوت اعضا به پروژه های تصویری
 
۱۵- معرفی اعضا انجمن  به ۸ پروژه سینمایی  و تاتری البته با انتخاب مسئولین پروژه
 
 ۱۶-مشارکت در ثبت نام چکاب پزشکی که به دعوت هیات مدیره مرکزی خانه تاتر صورت پذیرفت
 
شایان ذکر است چنانچه پیگیری و تشویق و ارتباط مشتاقانه سرگروه های عزیز و فعال با اعضاء  نمی بود ثبت نام این تعداد از عزیزان امکان پذیر نبود
 
 ۱۷- مذاکره با مدیران سالن ها و کارگردانان  جهت تماشای اجرا بصورت مهمان برای اعضای انجمن
 
 ۱۸-جذب اسپانسر جهت برنامه ریزی و طراحی ارشیو ویدیویی و  امکان فروش بلیط و تبلیغ نمایش ها در سایت انجمن بازیگران
 

  ۱۹- مذاکره و اعلام امادگی اعضای هیات مدیره و مدیرعامل خانه تیاتر  جهت  پاسخگویی و  ارتباط مستقیم ماهانه در خصوص انتقادات و پیشنهادات اعضا
 

 ۲۰- مشارکت جهت تامین مخارج  یازدهمین  دوره جشن بازیگر   و مذاکره با چند اسپانسر جهت تامین  مخارج د
 

وازدهمین دوره جشن بازیگر
 
۲۱-همکاری در برگزاری جلسات نمایش نامه خوانی ماهانه با کمیته علمی پژوهشی
 
از تاریخ 94/2/30    پس از پایان جشن بازیگر سال 93 داوری اجراها توسط هیات منتخب آثار  در 48 سالن نمایشی آغاز شد
تا کنون 300 اثر نمایشی توسط هیات منتخب آثار دیده شده
و از میان آنها 68 اثر از سوی هیات منتخب آثار به داوران نهایی معرفی شده است
 
ضمنا طی جلساتی که با داوران محترم برگزار
گردید نظرات و پیشنهادات سازنده عزیزان در   بهبود وضعیت داوری مکتوب و به هییت بازنگری آیین نامه داوری تقدیم میگردد

شرح وظایف مصوب سخن گوی انجمن بازیگران خانه تئاتر مورخ ۹۳/۱۱/۲۵

۱- تشریح مواضع انجمن بازیگران اعم از مواضع به روز و مواضع دائمی با رسانه ها.

۲- تشریح فعالیت های هیات مدیره در شاخه های سازمانی، با رسانه ها و اعضا.

۳- تشریح مصوبات و موارد به چالش کشیده شده انجمن که تبدیل به مصوبه نشده اند.

۴- پی گیری و اتخاذ تصمیم های لازم برای در دسترس بودن هیات مدیره در رسانه ها و ارباب جراید در راستای اهداف صنفی

لازم به ذکر است که همه گونه ارتباط و تصمیم در خصوص سخنگو، از طرف ریاست هیات مدیره انجمن خواهد بود.