تماس با ما
تلفن: 2 - 66487871
66975721
09122578963
ارسال ایمیل
اختیاری

تماس با ما

اطلاعات مربوط به خانه تئاتر

شماره تماس خانه تئاتر: 2 - 66487871

تلفکس : 66975721

پایگاه اینترنتی: www.theaterforum.ir

پست الکترونیکی : theater.forum@yahoo.com

کد پستی: 1315833656

شماره حساب بانکی خانه تئاتر: 0105687070009

بانک ملی شعبه خشایار به نام خانه تئاتر

 

اعضاء محترم انجمن بازیگران خانه تئاتر

سامانه خبری انجمن بازیگران خانه تئاتر را از فعالیت های تئاتری و هنری خود آگاه سازید.

اگر مشغول تمرین نمایشی هستید و یا نمایشی درحال اجرا دارید، خبرش را به مسئول این سامانه  کاظم هژیرآزاد به شماره همراه:  09122578963  و یا به آدرس: kazem_hajirazad@yahoo.com   ارسال فرمایید.

این سامانه، انتقادات و پیشنهادات شما را درباره انجمن و هیات مدیره و اعضاء پذیرا بوده، انعکاس خواهد داد.

روابط عمومی انجمن بازیگران خانه تئاتر

 

شرایط عضویت در انجمن بازیگران خانه تئاتر


الف – شرایط عضویت (پیوسته)

لیسانس تئاتر با ۷ اجرای حرفه ای در نقش های اساسی

لیسانس غیر مرتبط با ۸ اجرای حرفه ای در نقش های اساسی

دیپلم هنرهای نمایشی با ۹ اجرای حرفه ای در نقش های اساسی

دیپلم غیر مرتبط با ۱۰ اجرا ی حرفه ای در نقش های اساسی

                                                              ب – شرایط عضویت (وابسته)

لیسانس با ۳ اجرای حرفه ای در نقش های اساسی

لیسانس غیر مرتبط با ۴ اجرای حرفه ای در نقش های اساسی

دیپلم هنرهای نمایشی با ۵ اجرای حرفه ای در نقش های اساسی

دیپلم غیر مرتبط با ۶ اجرای حرفه ای در نقش های اساسی

 تبصره 1-: اجرای حرفه ای یعنی اجرا با فروش بلیط به مدت ۱۵ اجرا است

 تبصره 2-: تنها تفاوت عضویت وابسته با پیوسته در این است که اعضاء پیوسته می توانند برای هیئت مدیره ی انجمن خود را کاندیدا کنند.