روز سه شنبه مورخ بیست و نهم فروردین جلسه فوق العاده هیات مدیره باحضورخانم پرستوکرمی، و آقایان بهزاد فراهانی، خسرواحمدی،مهدی میامی،وبازرس آقای مسعود رحیم پور تشکیل گردید و موضوعات زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:
ابتدا در باره حدود و ثغوراختیارات روابط عمومی و فعالیت ها ونحوه اطلاع رسانی گذشته (سرگروه ها) از طریق سایت انجمن و کانال و ضعف ها ی روابط عمومی درگذشته ، بین حاضرین انجام شد و در مجموع برای اعضاء جدید هیات مدیره توضیح داده شد که سرگروه ها زیر مجموعه ی روابط عمومی هستند که مسئول آن عضو هیات مدیره انجمن است و منویات هیات مدیره از طریق روابط عمومی به اطلاع زیرمجموعه (سرگروه ها) می رسد.وحدود اختیارات آن را هیات مدیره از طریق شرح وظایف مصوب به مسئول روابط عمومی ابلاغ می کند.
از آنجا وقت تنگ و جشن بازیگر موضوع اصلی دستور جلسه امروز بود، بقیه گفتگو ها به جلسه ی بعد از جشن موکول گردید.
آقای میامی انتقاداتی به نحوه داوری به شیوه انتخاب داوران و تعداد آنها و کارهای دیده شده توسط داوران اولیه و اساسا خود آیین نامه ی جشن بازیگر گذشته داشتند و پیشنهادهایی برای اصلاح آن ارائه دادند. ازجمله اینکه داوران اولیه با دقت بیشتری انتخاب شوند و برای داوران نهایی تعداد کمتری کار پیشنهاد گردد. بین حاضرین در این مورد بحث های مفصلی انجام شد.ولی به نتیجه ای نرسید و ادامه بحث به زمان دیگر موکول گردید.