فرا رسیدن نو روز باستانی را به همه اعضاء انجمن بازیگران تبریک می گوییم( هیات مدیره انجمن بازیگران خانه تئاتر)

سال هزارو سیصد و نود و پنج با غمی جانکاه برای از دست دادن ده ها هنرمند ارزشمند که جایگزیی نداشتند را سپری شد. کردیم انجمن بازیگران امید وار است و در گاه خداوند خواستار آن است که سال 1396 شاهد چنین ضایعاتی در قلمرو هنر این مرز و بوم نباشیم و صحنه های مختلف هنری توام با افتخار و مباهات جهانی  برای ملت ایران و به ویژه برای هنر مندان تئاتر باشد.