آئین‌نامه انجمن بازیگران خانه تآتر
سرآغاز: در تاریخ 21/12/1378 پیرو دعوت از بازیگران تئاتر توسط هیأت مدیره ی موسسه ی فرهنگی- هنری خانه ی تئاتر، جمعی از بازیگران حضور بهم رسانیدند و هفت نفر که عبارت بودند از آقایان پرویز پورحسینی، کاظم هژیرآزاد، مهدی میامی و پارسا پیروزفر و خانم ها فریده سپاه منصور، افسر اسدی و رویا تیموریان بعنوان اعضای اصلی هیأت موسس انجمن بازیگران خانه تئاتر و دو نفر که عبارت بودند از آقای فرهاد آئیش و خانم آزیتا لاچینی بعنوان اعضای علی البدل به منظور تدوین آیین نامه برای صنف بازیگران تئاتر از سوی جمع مذکور انتخاب گردیدند. در تاریخ 23/12/1378 نخستین نشست این هیأت برگزار گردید و با توجه به اهداف تشکیل این انجمن بر پایه ی اساسنامه ی موسسه ی خانه ی تئاتر، طی جلسات متعدد، آئین نامه ای تدوین گردد و در تاریخ 19/8/79 به تصویب نهائی این هیأت رسید. این آیین نامه توسط هیأت مدیره دوره دوم انجمن بازیگران اصلاحاتی شد و در مجمع عمومی فوق العاده 5 مهرماه 1382 مورد تأیید قرار گرفت. اصلاحات دیگری نیز در چهارمین دوره هیأت مدیره قرار گرفت. اصلاحات مذکور پس از انطباق با آیین نامه نمونه خانه تئاتر در جلسه 16 تیر 1386 به تصویب هیأت مدیره انجمن رسید. نسخه حاضر، حاصل نهایی آن اصلاحات است.
تعاریف:
اجرای حرفه‌ای: اجرایی است عمومی با فروش بلیط؛ با حداقل 10 اجرا؛ که با گزینش متن قابل قبول به لحاظ رعایت استانداردهای درام‌نویسی - از هر نحله‌ی فکری و در هر شکل و سبک - توسط کارگردانی شناخته شده یا کارگردانی قابل قبول بر صحنه بیاید.
کارگردان شناخته شده: کسی است که در سطح جامعه‌ی تئاتری و از نگاه مجموعه‌ی اهل نقد و نظر به عنوان یک کارگردان، شناخته شده باشد؛ حتا اگر عضو کانون کارگردانان نباشد.
کارگردان قابل قبول : کسی است که عضو یا مورد تأیید کانون کارگردانان باشد.
نقش اساسی: آن است که در یک نمایش؛ 1-    قابل حذف یا ادغام در نقش‌های دیگر نباشد، و در مسیر پیشرفت داستان باشد. 2-    به نحوی قصه‌ی نمایشنامه بر روی آن شخصیت بنا شده و پیش‌ برود. 3-    توسط بازیگری به اجرا درآید که دارای تحلیل درست از نقش، بنا به ضرورت دارای بدن آماده، بیان درست، توانا به اجرای موفق آنچه که آن را «تحلیل درست از نقش» می‌نامیم، و در نهایت دارای توانایی لازم برای کشیدن سنگینی بار نقش در طول مراحل تمرین و اجرا باشد.
ماده1- نام انجمن، بازیگران خانه تآتر می‌باشد که با قبول کامل اساسنامه خانه تئاتر طبق این آئین‌نامه تأسیس شد. ماده 2- نوع انجمن: انجمن بازیگران به عنوان یکی از انجمن‌های وابسته و زیر مجموعه مؤسسه فرهنگی هنری خانه تئاتر به شمار می‌آید. این انجمن تشکلی است صنفی، فرهنگی هنری، غیرسیاسی، غیرتجاری که جهت تحقق اهداف ذکر شده در این آئین‌نامه تشکیل گردیده است. ماده3- مدت فعالیت: مدت فعالیت انجمن از تاریخ تشکیل تا موجودیت خانه تئاتر میتواند ادامه داشته باشد، منوط بر اینکه در چهارچوب قوانین و مقررات اساسنامه خانه تئاتر و این آئین‌نامه عمل کند. ماده4- مرکز فعالیت انجمن بازیگران در خانه تئاتر در حال حاضر به نشانی تهران، خیابان انقلاب، خیابان صبای جنوبی( برادران شهید مظفر) نبش خیابان ماه، ساختمان آفتاب طبقه اول می‌باشد. ماده5- موضوع فعالیت:  با در نظر گرفتن موضوع فعالیت درماده 7 اساسنامه خانه تئاتر انجمن موظف به برنامه‌ریزی جهت کمک در رسیدن به اهداف این ماده در ارتباط با صنف خود خواهد بود. ماده6-  انجمن دارای سه نوع عضویت میباشد. وابسته، پیوسته، افتخاری. الف- عضویت پیوسته که دارای کلیه اختیارات و وظایف و حقوق عضویت میباشد، و تحت پوشش کلیه حمایت‌های مادی و معنوی خانه تئاتر قرار دارد و میتواند جهت انتخاب در هیأت مدیره انجمن خود و هیأت مدیره خانه تئاتر کاندیدا شود و در کلیه مجامع عمومی دارای حق رأی میباشد. ب- عضویت وابسته که ضمن برخورداری از کلیه حمایت‌های مادی و معنوی خانه تئاتر برخوردار است ولی نمی تواند برای هیأت مدیره انجمن خود و یا هیأت مدیره خانه تئاتر کاندیدا شود فقط دارای حق رأی دادن در مجامع عادی و عادی به طور فوق العاده می‌باشد.
ماده 7- شرایط عضویت در انجمن بازیگران خانه تئاتر:
شرایط عضویت پیوسته: الف) دارا بودن لیسانس هنرهای نمایشی یا بالاتر(یا معادل ارزشیابی شده‌ی آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور) با 7 اجرای حرفه‌ای در نقش‌های اساسی. ب) دارا بودن لیسانس غیرمرتبط یا بالاتر؛ با 8 اجرای حرفه‌ای در نقشهای اساسی. ج) دارا بودن دیپلم هنرهای نمایشی(یا معادل ارزشیابی شده‌ی آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور) با 9  اجرای حرفه‌ای در نقش‌های اساسی. ب) دارا بودن دیپلم غیرمرتبط یا بالاتر؛ با 10 اجرای حرفه‌ای در نقشهای اساسی.
شرایط عضویت وابسته: الف) دارا بودن لیسانس هنرهای نمایشی یا بالاتر(یا معادل ارزشیابی شده‌ی آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور) با 3 اجرای حرفه‌ای در نقشهای اساسی. ب) دارا بودن لیسانس غیرمرتبط یا بالاتر؛ با 4 اجرای حرفه‌ای در نقشهای اساسی. ج) دارا بودن دیپلم هنرهای نمایشی(یا معادل ارزشیابی شده‌ی آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور) با 5  اجرای حرفه‌ای در نقش‌های اساسی. د) دارا بودن دیپلم غیرمرتبط یا بالاتر؛ با 6 اجرای حرفه‌ای در نقشهای اساسی.
عضویت افتخاری: بازیگرانی که به عناوین مختلف منشاء خدمات مؤثر به حرفه خود بوده‌اند به پیشنهاد هیأت‌مدیره‌ی خانه تآتر یا هیأت‌مدیره‌ی انجمن و تصویب اکثریت اعضای هیأت‌مدیره‌ی انجمن، می‌توانند به عضویت افتخاری انجمن درآیند.
تبصره یک: عضویت در انجمن بازیگران، منوط به پذیرش اساسنامه خانه تآتر و آیین نامه انجمن بازیگران است. تبصره دو: هیأت‌مدیره انجمن بازیگران پس از دریافت تقاضای عضویت، صلاحیت متقاضی را بررسی و در صورت تطابق با این آیین‌نامه عضویت ایشان را تأیید می‌کند.
ماده 8- تکالیف اعضا
الف) چنانچه هر یک از اعضای انجمن، شکایتی صنفی داشته باشد، شکایت خود را به صورت کتبی به هیأت‌مدیره ارائه می‌دهد. هیأت‌مدیره پس از بررسی اولیه و تلاش برای مصالحه طرفین؛ در صورت نیاز موضوع را به شورای داوری خانه‌ی تآتر می‌سپارد.
ب) در صورت تخلف، از اساسنامه خانه تآتر و آیین نامه انجمن و یا انجام عملی غیر اخلاقی یا غیر صنفی از طرف یکی از اعضا؛ هیأت‌ مدیره می‌تواند به تشخیص خود عضویت شخص یاد شده را به حالت تعلیق درآورد و یا مورد را به شورای داوری خانه‌ی تآتر ارجاع دهد.
ج) شرکت در مجامع عمومی انجمن و خانه تآتر الزامی است و عدم حضور در سه مجمع متوالی، موجب تعلیق عضویت خواهد شد.
د) استمرار عضویت در انجمن منوط به شرکت در حداقل یک فعالیت تآتری، در هر رشته، در فاصله‌ی زمانی سه سال است. اعضای بالای شصت سال از این قاعده مستثنا هستند.
ه) چنانچه هر یک از اعضا حق عضویت خود را تا 15 خرداد هر سال مالی نپردازد، عضویت وی به حالت تعلیق درمی‌آید.
و) اعضا لازم است گزارش کار و فعالیت تآتری سالانه خود را از اول بهمن ماه هر سال تا بیستم اسفند ماه همان سال از طریق فرم‌های تهیه شده در انجمن ارائه دهند.
ز) اعضا لازم است جهت بالا بردن توان صنفی، ضمن حفظ ارتباط و آگاهی از اخبار و برنامه های انجمن و خانه تآتر، در فعالیتهای انجمن و خانه حضور فعال داشته باشند.
ح) عدم گزارش فعالیت سالانه در تاریخ معین شده و یا عدم حضور فعال در برنامه‌های پیش بینی شده در انجمن یا خانه تآتر، موجب تعلیق عضویت، بنا به نظر هیأت مدیره انجمن خواهد شد.
ط) هیأت‌مدیره انجمن، تعلیق عضویت را به صورت کتبی، به وسیله‌ی پست سفارشی به شخص ابلاغ می‌کند. چنانچه عضو تعلیقی تا سه ماه پس از ارسال نامه برای رفع مشکلات خود اقدام نکند و یا توضیحات قانع‌کننده‌ای نداشته باشد. عضویت وی لغو می‌شود و سلب عضویت به صورت کتبی به وی ابلاغ خواهد شد. ی) عضو تعلیقی حق دارد از تاریخ ارسال نامه کتبی هیأت‌مدیره تا یک ماه نسبت به تصمیم هیأت‌مدیره به بازرس و شورای داوری خانه تآتر بصورت کتبی اعتراض نماید و هیأت‌ مدیره، تابع نظر شورای داوری خواهد بود. در این صورت تا اعلام نظر شورای داوری، عضویت شخص معلق خواهد بود.
ک) مدت تعلیق هیچ‌گاه نباید از سه ماه کمتر و از یک سال بیشتر باشد. همچنین مدت تعلیق تا یک بار با تصویب اکثریت اعضای هیأت‌مدیره‌ی انجمن قابل تمدید است.
ل) عضو معلق تا تعیین وضعیت، از کلیه حقوق معنوی خانه‌ی تآتر محروم است.
ماده 9 - مجمع عمومی
مجمع عمومی عادی سالی یکبار در ماه دی برگزار می شود که در آن گزارش عملکرد سالانه انجمن به اطلاع اعضا می رسد. هیأت مدیره در صورت ضرورت می تواند مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده تشکیل دهد.
الف) وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی انجمن: یک/ انتخاب، عزل و جایگزینی اعضای هیأت‌مدیره و بازرسان. دو/ بررسی و تصویب خط مشی انجمن، و گزارش عملکرد و برنامه‌های هیأت‌مدیره، پس از استماع نظرات آنان و بازرسان. سه/ رسیدگی به گزارشهای مالی انجمن و بررسی عملیات مربوط به آن. چهار/ بررسی و تصمیم‌گیری درباره‌ی مسائلی که هیأت‌مدیره در خصوص آنها به توافق نرسیده و رسیدگی به آنها را به مجمع عمومی ارجاع کرده است.
ب) وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده انجمن: تغییر و اصلاح آیین نامه انجمن.
ج) حدنصاب در مجامع عمومی عادی: الف) جلسات مجمع عمومی عادی با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت می یابد. چنانچه در جلسه‌ی اول، حدنصاب مذکور حاصل نشود، مجدداً با قید همان دستور جلسه و ذکر دلیل عدم تشکیل جلسه ی اول، از اعضای مجمع عمومی دعوت بعمل می‌آید و تاریخ جلسه‌ی دوم نباید زودتر از 15 روز یا دیرتر از سی روز پس از تاریخ مقرر برای جلسه‌ی اول باشد. این جلسه با حداقل چهار برابر تعداد موردنیاز برای تصدی هیأت مدیره انجمن و بازرسان رسمیت یافته و تصمیمات آن معتبر و لازم الاجرا خواهد بود. در صورتی که در مجمع دوم نیز حدنصاب لازم حاصل نشود، تصمیم گیری در مورد دستور جلسه به هیأت مدیره خانه تآتر ارجاع خواهدشد.
د) حدنصاب در مجامع عمومی فوق العاده: الف) جلسات مجمع عمومی فوق العاده با حضور بیش از دوسوم اعضا پیوسته رسمیت می یابد. چنانچه در جلسه‌ی اول، حدنصاب مذکور حاصل نشود، مجدداً با قید همان دستور جلسه و ذکر دلیل عدم تشکیل جلسه ی اول، از اعضا دعوت بعمل می‌آید و تاریخ جلسه‌ی دوم نباید زودتر از 15 روز یا دیرتر از سی روز پس از تاریخ مقرر برای جلسه‌ی اول باشد. این جلسه با حضور بیش از نصف اعضا پیوسته رسمیت می یابد. چنانچه در جلسه‌ی دوم نیز، حدنصاب مذکور حاصل نشود، مجدداً با قید همان دستور جلسه و ذکر دلیل عدم تشکیل جلسه ی دوم، از اعضا دعوت بعمل می‌آید و تاریخ جلسه‌ی سوم نباید زودتر از 15 روز یا دیرتر از سی روز پس از تاریخ مقرر برای جلسه‌ی دوم باشد. این جلسه با حداقل چهار برابر تعداد موردنیاز برای تصدی هیأت مدیره انجمن و بازرسان رسمیت یافته و تصمیمات آن معتبر و لازم الاجرا خواهد بود. در صورتی که در مجمع سوم نیز حدنصاب لازم حاصل نشود، تصمیم گیری در مورد دستور جلسه به هیأت مدیره خانه تآتر ارجاع خواهدشد.
ه) در هر مجمع عمومی، یک نفر به عنوان رییس، دو نفر ناظر و یک نفر منشی، جهت اداره‌ی جلسه انتخاب می‌شوند. در جلسه‌ی مجمع عمومی فقط درباره‌ی دستور جلسه‌ی از پیش تعیین ‌شده مذاکره می‌شود. حضور بازرس خانه تآتر، و امضا صورت جلسه توسط وی برای رسمیت مجمع الزامی است.
و) یک ماه قبل از انقضاء دوره‌ی دو ساله ی تصدی هیأت‌مدیره، از مجمع عمومی برای انتخاب هیأت‌مدیره‌ی جدید دعوت بعمل می‌آید و تا زمانی که هیأت‌مدیره‌ی جدید تعیین نشده است، هیأت‌مدیره‌ی قبلی، وظایف خود را کماکان انجام خواهد داد.
ماده 10- هیأت مدیره و بازرس
اعضاء اصلی هیأت مدیره انجمن بازیگران 7  نفر و 3 نفر عضو علی البدل و دو بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل می‌باشد که برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند.
الف) نحوه‌ی انجام وظیفه‌ی هیأت‌مدیره: جلسات هیأت‌مدیره با حضور حداقل پنج نفر (برای انجمن بازیگران) از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء اعضای حاضر معتبر خواهد بود. در هر جلسه صورت جلسه‌ای تنظیم می‌شود و با امضای یکی از بازرسان مصوبات آن جلسه قانونی خواهد بود.
ب) در جلسه‌ی اول هیأت‌مدیره، برای انتخاب رئیس هیأت مدیره، رأی‌گیری بصورت مخفی انجام می‌گیرد. شخصی که بیشترین رأی را بدست آورد رئیس انجمن و نفر بعدی قائم‌مقام وی خواهد بود.
ج) جلسات هیأت‌مدیره لااقل هر پانزده روز یک بار تشکیل خواهد شد.
د) در صورت غیبت موقت هر یک از اعضای اصلی، یکی از اعضای علی‌البدل به ترتیب تقدم آرا در همان جلسه بجای عضو غایب انجام وظیفه خواهد نمود. اما در صورت حضور همه‌ی اعضا اصلی، اعضای علی‌البدل فقط دارای نظر مشورتی هستند و حق رأی نخواهند داشت.
ه) چنانچه هر یک از اعضای هیأت‌مدیره بدون عذرموجه بیش از سه جلسه‌ی متوالی یا پنج جلسه‌ی متناوب غیبت داشته باشد، مستعفی شناخته می‌شود و عضو علی‌البدل بترتیب تعداد آرا جایگزین وی خواهد شد.
تبصره: تشخیص موجه بودن غیبت اعضا به عهده‌ی هیأت مدیره و بازرسان انجمن است.
و) در صورت فوت یا استعفای هر یک از اعضای اصلی، اعضای علی البدل بترتیب تقدم آرا، عضو اصلی هیأت‌مدیره خواهند شد.
ز) در صورت استعفای جمعی یا اکثریت هیأت‌مدیره، که موجب عدم برپایی جلسات هیأت‌مدیره شود، اعضای هیأت‌مدیره تا زمان تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیأت‌مدیره جدید موظفند به انجام وظیفه خود ادامه دهند. رئیس هیأت‌مدیره باید ظرف 15 الی 30 روز پس از اعلام استعفای هیأت‌مدیره، از مجمع عمومی بمنظور  انتخاب هیأت‌مدیره جدید دعوت بعمل آورد.
ح) وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره: هیأت مدیره پس از مجمع عمومی، عالی‌ترین رکن انجمن است و جز در موارد مصرح که در صلاحیت خاص مجمع عمومی است، حق تصمیم‌گیری درباره‌ی کلیه‌ی مسائل انجمن را دارد که مهم‌ترین این مسائل عبارتند از: یک) اجرای مصوبات مجمع عمومی در ارتباط با امور انجمن دو) اجرای مفاد ‌آئین‌نامه سه) تشکیل کمیسیون‌های لازم به منظور تحقق بخشیدن به اهداف انجمن چهار) نمایندگی تام الاختیار از طرف انجمن در مقابل محاکم و مراجع قانونی یا هر شخص حقیقی و حقوقی دیگر پنج) انعقاد قراردادهای لازم با اشخاص حقیقی و حقوقی؛ با هماهنگی خانه تآتر شش) گزارش مالی سالانه به مجمع عمومی در خصوص نحوه‌ی هزینه‌ی منابع مالی در اختیار، اعم از سهم اختصاصی انجمن از ردیف بودجه‌ی خانه‌ی تآتر، کمک‌های بلاعوض، حق عضویت اعضا و منابع مالی دیگر و ارائه اسناد مالی مذکور به هیأت‌مدیره‌ی مؤسسه هفت) موضع‌گیری و اعلام نظر کارشناسانه در خصوص جریان‌های تآتری کشور هشت) تعلیق یا سلب عضویت اعضا بر اساس مفاد این آئین‌نامه نه) بررسی و پذیرش تقاضاهای عضویت و صدور کارت عضویت برای اعضا
ط) هیأت‌مدیره می‌تواند با استفاده از اعضای خود و اعضای داوطلب انجمن، کمیته‌ها و کمیسیون‌های مختلفی برای انجام بهینه فعالیت‌های یاد شده در مواد 5 و بند ح فوق (وظایف هیأت مدیره) این آیین‌نامه تشکیل دهد.
ی) عزل عضو هیأت‌مدیره: عزل هر یک از اعضای هیأت‌مدیره، فقط از طریق مجمع عمومی عادی انجمن امکان پذیر است.
ک) بازرسان نباید از اعضای هیأت‌مدیره باشد.
ل) بازرسان حق دارند هر وقت صلاح بدانند دفاتر مالی انجمن را بازرسی کنند و هیأت‌مدیره موظف است کلیه‌ی اسناد و دفاتر و اطلاعات لازم را در اختیار بازرسان قرار دهد.
م) بازرسان در صورت مشاهده‌ی تخطی از قوانین مصوب انجمن و خانه تآتر یا تخلف مالی اعضای هیأت‌مدیره یا سایر مسؤولین اجرائی انجمن، تذکرات لازم را خواهند داد و مراتب را بصورت کتبی به هیأت‌مدیره گزارش خواهند نمود و چنانچه هیأت‌مدیره به تذکرات و ایرادات بازرسان توجه ننماید و تخلف مشاهده شده، صدمه به اصول و اهداف انجمن وارد آورد، بازرسان می توانند از طریق هیأت‌مدیره‌ی مؤسسه‌ جهت تشکیل جلسه مجمع عمومی دعوت بعمل آورند و تشخیص و تصمیم مجمع عمومی، قطعی خواهد بود.
س) هیأت مدیره انجمن موظف است برنامه سالانه خود را همراه با برآورد هزینه و سایر موارد مورد لزوم تا نیمه اردیبهشت هر سال به هیأت مدیره خانه تئاتر ارائه دهد تا پس از بررسی از جانب هیأت مدیره خانه تئاتر اعلام نظر شود.
ع) انتخاب روشهای اجرائی در ارتباط با انجمن نسبت به خانه تئاتر بر اساس رعایت موازین اساسنامه و مواد این آئین نامه و خط مشی خانه تئاتر بر عهده هیأت مدیره انجمن خواهد بود.
تبصره: هیچ یک از اعضا هیأت مدیره یا بازرسان نباید عضو هیچ تشکیلات دولتی با پست مدیریت و یا عضو تشکیلات غیردولتی در شکل مشابه باشد و چنانچه در دوره عضویت خود پذیرای چنین مسئولیتی و یا سمتی گردد مستعفی شناخته می شود.
ماده11- امور مالی و محاسباتی کلیه مسائل مالی انجمن تابع اساسنامه و قوانین خانه تآتر است.